Voorwaarden

AANSPRAKELIJKHEID

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website www.qenteken.nl of onze Qenteken App gebeurt voor risico van de gebruiker.

Qenteken aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website/app of de (on)bereikbaarheid van deze website/app. De informatie verkregen via deze website is gebaseerd op onderzoek, informatie van derden en eigen ervaringen.

Qenteken is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Qenteken is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Qenteken kenbaar behoorde te zijn. Qenteken is daarnaast ook niet aansprakelijk indien het Rapport foutieve data en informatie of een ongunstige taxatie bevat.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze website/app en de daarin opgenomen gegevens, kan Qenteken niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van deze website.

De aangeboden informatie zou in bepaalde gevallen dan ook niet geheel volledig of juist kunnen zijn. Echter kan Qenteken niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die via deze website aangeboden wordt.

Qenteken aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het gebruik van deze website/server/app of voor enige schade ontstaan uit aangeboden content of informatie waarnaar verwezen wordt vanuit de content.

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Qenteken behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Qenteken is niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de website of de server of de app die de informatie toegankelijk maakt.

Qenteken is in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van de website of server.

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.qenteken.nl en in de app onder voorbehoud van type-en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Onze premium-rapporten blijven 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door Qenteken.

DIENSTVERLENING OP AFSTAND

De wettelijke regeling betreffende dienstverlening op afstand is hier niet van toepassing gezien het feit dat Qenteken uitsluitend premium rapporten en diensten op maat aanbiedt.

BETALING

Betaling dient vooraf te geschieden, tenzij anders overeengekomen. Betaling vindt plaats door middel van iDeal, In-App-Purchase of door overmaking op een door Qenteken aangewezen bankrekening, tenzij anders is overeengekomen.

De Klant is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Bij aankoop van een Premium Rapport gaat de gebruiker akkoord dat hij/zij afziet van haar/zijn herroepingsrecht wanneer het rapport geleverd wordt binnen de bedenktijd

VRIJWARING MET BETREKKING TOT HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN FOTOMATERIAAL OP DEZE WEBSITE

Met het opsturen van een foto geeft de bezoeker toestemming aan Qenteken het
beeldmateriaal rechtenvrij te gebruiken. Met het opsturen van een of meerdere foto’s geeft de bezoeker Qenteken vrijwaring van schade die door de betreffende foto(‘s) aan derden wordt aangericht.

VRIJWARING MET BETREKKING TOT HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN SPOTS EN GEGEVENS OP DEZE WEBSITE OF IN DE APP

Met het opsturen van spotgegevens geeft de gebruiker toestemming aan Qenteken de spotgegevens en persoonlijke gegevens rechtenvrij te gebruiken. Met het opsturen van spotgegevens geeft de bezoeker Qenteken vrijwaring van schade die door de betreffende spotgegevens aan derden wordt aangericht.

LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDE PARTIJEN

De links op deze website en app welke naar websites van derde partijen leiden staan
niet onder controle van Qenteken. Qenteken is daarom niet verantwoordelijk
voor de bereikbaarheid of de inhoud van websites van derden. Het beschikbaar stellen van
websites van derden wordt door Qenteken gezien als een service en niet als een vereiste.

GESPOTTE AFBEELDINGEN LATEN VERWIJDEREN

Via de contact secties voor zowel in de app als op de website kunt u een verzoek indienen om afbeeldingen te laten verwijderen.

AUTEURSRECHTEN

Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende deze materialen liggen bij Qenteken.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Qenteken, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van www.qenteken.nl op te nemen in een frameset of via een link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

OVER

Qenteken heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Qenteken partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Klant zijn woonplaats in het buitenland heeft.